Fråga Situation Tidsplan Ansvarig
Alkohol och droger
 • Uppmärksamhet på tidiga tecken på missbruk
Alltid Prefekt/platschef
Vid behov
Arbetsledning/Arbetsorganisation
 • Utvecklingssamtal
Årligen Prefekt/Platschef
 • Lönesamtal
Vid behov Prefekt
 • Arbetsledning
Alltid Prefekt/Platschef
Ansvarsområden
 • Uppdateras och följs upp
1 gång/år Platschef
Avfall Alltid Alla
Bisysslor
 • Uppgifter om anställdas bisysslor
1 gång/år Alla
Brandskydd Alltid Brandskyddskontrollant/Alla
Dokumentation
 • Tillstånd för hantering av radioaktiva kemikalier och joniserande strålning
Vid behov Tillståndsinnehavare
 • Tillstånd för användandet av djur för vetenskapliga ändamål
Vid behov Tillståndsinnehavare
 • Skyddsföreskrifter
1 gång/år Skyddsombud
Ergonomi
 • Översyn av samtliga arbetsplatser
Vid behov Prefekt/Platschef/Skyddsombud
Friskvård
 • Rätt till 1 timmas motion/vecka
Alltid

Alla

1 gång/år Alla
 • TBE-vaccination erbjuds alla som arbetar i fält
Vid behov Alla
Företagshälsovård
 • Avonova Hälsa, växel 08-12012440
Graviditet
 • Vid arbete på lab ska eventuella hälsorisker kartläggas extra noga
Vid behov Prefekt/Skyddsombud
Information
 • Nyanlända forskare, studenter och examensarbetare ska informeras om institutions organisation, rutiner och säkerhet
Alltid Prefekt/Sekreteriatet/Skyddsombud
Jämlikhet och likabehandling Alltid Prefekt/Kontaktpersoner
Jämställdhet Alltid Prefekt/Jämställdhetsombud
Kemikaliehantering
 • Inventering
1 gång/år Platschef/Skyddsombud
 • Riskanalys ska göras för nya kemikalier
Alltid Platschef
Kontroll
 • Skyddsrond
1 gång/år Prefekt/Skyddsombud
 • Kontroll av dragskåp och nöd- och ögonduschar
1 gång/kvartal Skyddsombud
 • Rapportering av incidenter, olyckor, våld, hot och trakasserier
Alltid Alla via Prefekt/Skyddsombud
 • Skriftlig/elektronisk försäkran från nyanlända forskare, forskarstuderande och examensarbetare att man tagit del av Skyddsföreskrifter
Vid nyanställning Skyddsombud
Kompetensutveckling
 • Relevanta kurser delges personalen
Fortlöpande Prefekt/Platschef/Sekreteriatet/
 • Alla har möjlighet att delta i seminarieverksamhet
Skyddsombud
Laboratoriearbete Alltid Prefekt/Platschef/
Skyddsombud/Alla
Miljöpolicy Alltid Miljösamordnare/Miljöråd
Ordning på lab
 • Alla utrymmen ska hållas i god ordning
Alltid Platschef/Alla
Pentryt
 • Ansvarsveckor enligt rullande schema
Alltid Alla
Sjukfrånvaro/Rehabilitering
 • Uppmärksamhet på och anledning till både kort frånvaro och långtidssjukskrivning
Alltid Prefekt/Platschef
 • Arbetsträning i samråd med försäkringskassan
Vid behov Prefekt/Platschef
Säkerhet
 • All personal uppmanas att genomgå brandskyddsutbildning och kurs i hjärt- och lungräddning. Kurser ordnas av SU.
Fortlöpande Prefekt/ Skyddsombud
 • Låsning av lab och övriga lokaler när ingen är på plats
Alltid Alla
 • Information om datasäkerhet.
Fortlöpande Dataansvarig
Sövning/ bedövning av djur
 • Får endast utföras av särskilt utbildad personal i samråd med veterinär
Alltid Prefekt/Platschef
Trakasserier Alltid Prefekt/Platschef/Alla
Uppföljning
 • Systematiskt arbete med arbetsmiljöplanen
En gång/år Arbetsmiljögrupp