Zoologiska institutionens brandskyddspolicy

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) är vi skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Zoologiska institutionen arbetar för att förebygga bränder och minimera skadorna vid brand framför allt genom att vi:

  • har en brandskyddsorganisation med fördelade ansvarsuppgifter
  • utför regelbundna kontroller av utrustning för brandsskydd och livräddning
  • erbjuder utbildningar i brandskydd till alla anställda
  • har regelbundna utrymningsövningar
  • gör riskinventeringar av bland annat utrymningsproblematik, hantering av brandfarliga/explosiva varor, samt utarbetar rutiner för att minimera dessa risker
  • för kontinuerlig dokumentation av brandskydsarbetet

För mer information se Brandsäkerhet och Brandskyddspolicy (Dnr SU 671-2163-08) vid Stockholms universitet.

Regler

Tänk särskilt på:

  • att utrymningsvägar och brandredskap inte får blockeras
  • att brännbart material inte får förvaras i korridorer och trapphus