Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer Publikation: Ambio Special Issue 2015 Forskare Kalendarium

 

  Forskare inom Ekoklim    
  Aggemyr, Elsa Doktorand

Hur påverkas växter längs havsstränder i skärgården av stigande havsnivåer?

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: elsa.aggemyr@natgeo.su.se
Elsa's hemsida
 
  Andersson, Erik Forskare

Rumsliga aspekter på generering av ekosystemtjänster, landskapsförvaltning och resiliens, samt användande av funktionell profilering för att karakterisera och förstå landskap med många samtida funktioner.

Stockholm Resilience Centre
e-post: erik.andersson@stockholmresilience.su.se
 
  Angerbjörn, Anders Professor

Effekter av klimatförändring på fjällekosystem.


Zoologiska institutionen
e-post: angerbj@zoologi.su.se
Forskningshemsida
 
 

Audusseau, Hélène Doktorand

Klimat- och markanvändningeffekter på nässelätande fjärilars utbredning i Sverige, samt på interaktioner mellan olika arter av nässelätande fjärilar.


Zoologiska institutionen
e-post: helene.audusseau@zoologi.su.se

 
  Auffret, Alistair Doktorand

Växters spridning i landskapet (framför allt spridningssätt som på något sätt involverar människan) och vilken roll små resthabitat kan spela för att bibehålla biodiversitet i landskapet nu och i framtiden.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: alistair.auffret@natgeo.su.se
 
 

Bergsten, Arvid Doktorand

Kartläggning och socialekologisk nätverksanalys av mellankommunala samarbeten inom landskapsplanering. Konnektivitet och rumslig resiliens i nätverk av skyddad skog.

Stockholm Resilience Centre
e-post: arvid.bergsten@stockholmresilience.su.se

 
  Bodin, Örjan FD, Forskare

Landskap med fragmenterade habitat: Möjligheter/begränsningar vid spridning och populationsdynamik.

Stockholm Resilience Centre &
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: orjan.bodin@stockholmresilience.su.se
Örjans hemsida
 
  Borgström, Sara FD, Postdoc

Dynamiken mellan sociala och ekologiska skalor i institutionella och fysiska landskap i förändring.

Stockholm Resilience Centre
e-post: sarab@stockholmresilience.su.se
Saras hemsida
 
 

Boyd, Emily FD, Forskare

Adaptiv förvaltning och resiliens.

Dept. of Geography and Environmental Sciences, University of Reading & Stockholm Resilience Centre
e-post: emily.boyd@reading.ac.uk
Emilys hemsida

 
  Bring, Arvid Doktorand

Utvärdering av vattenobservationssystem i Arktis i relation till forskares behov, vattenförvaltning och beslutsfattare.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: arvid.bring@natgeo.su.se
Arvids hemsida
 
  Cousins, Sara Professor

Hur reagerar biodiversitet på ökad stress på grund av förändringar i klimat och markanvändning på landskapsnivå? Utveckling av prediktioner baserade på historiska kartor samt nutida mönster i landskapselement, t ex våtmarker och små resterande habitat.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: sara.cousins@natgeo.su.se
Saras hemsida
 
 

Dahlberg, Johan Doktorand

Effekter av klimatförändring på växter i refugier.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: johan.dahlberg@su.se

 

 

 
  Dalén, Love Docent

Användning av gammalt DNA, det vill säga DNA från prover som är hundratals till tusentals år gamla, för att undersöka i vilken utsträckning arter tidigare förändrat sin utbredning som svar på klimatförändringar.

Zoologiska institutionen & Naturhistoriska Riksmuseet
e-post: love.dalen@nrm.se
Forskningshemsida
 
  Destouni, Georgia Professor

Hur påverkas vattenflödesnivåer, biogeokemi, ekohydrologi, och vattenresurser i ekosystem av klimatförändring och hur varierar detta i tid och rum? Vilka implikationer har det för skötsel, policy och förvaltning?

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
Bert Bolin Centre for Climate Research

e-post: georgia.destouni@natgeo.su.se
Georgias hemsida
 
  Ehrlén, Johan Professor

Klimateffekter på växters utbredning, populationsdynamik och interaktioner mellan växter och djur.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: johan.ehrlen@su.se

Johans hemsida
 
  Elmhagen, Bodil Docent

Trofisk reglering i däggdjurssamhällen i relation till förändringar i klimat och markanvändning.

Zoologiska institutionen
e-post: bodil.elmhagen@zoologi.su.se
Bodils hemsida
 
  Elmqvist Thomas Professor

Landskapsekologi, analys av ekosystemtjänster, avvägningar (trade-offs), institutioner och förvaltning.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik & Stockholm Resilience Centre
e-post: Thomas.Elmqvist@stockholmresilience.su.se
Thomas hemsida
 
 

Eriksson, Ove Professor

Ordförande i styrgruppen för EkoKlim.

Min forskning handlar om att klarlägga de processer som styr växtarternas förekomst och utbredning i landskapet.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: ove.eriksson@su.se
Oves hemsida

 
 

Ermold, Matti Doktorand

Förändring i utbredningen av våtmarker och konsekvenser för biodiversitet och ekosystemtjänster om klimat och markanvändning förändras.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: matti.ermold@natgeo.su.se

 
  Folke, Carl Professor

Stockholm Resilience Centre
e-post: calle@stockholmresilience.su.se
Carls hemsida
 
  Frampton, Andrew FD, Postdoc

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: andrew.frampton@natgeo.su.se
 
  Fransson, Thord FD, Forskare

Naturhistoriska Riksmuseet
e-post: thord.fransson@nrm.se
 
  Galafassi, Diego Doktorand

Samarbete mellan kommuner och ekologisk konnektivitet i Stockholms län.

Stockholm Resilience Centre
e-post: diego.galafassi@stockholmresilience.su.se
 
  Giegold, Thomas Forskningsingenjör

Fenologi hos växter och djur i förhållande till klimatförändringar.

Zoologiska institutionen
e-post: thomas.giegold@zoologi.su.se

 
 

Gordon, Line FD, Forskarassistent

Avvägningar och synergier mellan ekosystemtjänster i jordbrukslandskap.

Stockholm Resilience Centre
e-post: line.gordon@stockholmresilience.su.se
Lines hemsida

 
 

Gotthard, Karl Docent

Effekter av klimatförändring på fjärilars säsongsanpassningar och värdväxtinteraktioner.

Zoologiska institutionen
e-post: Karl.Gotthard@zoologi.su.se
Karls hemsida

 
 

Hambäck, Peter Professor

Projektet undersöker effekter av stigande havsnivåer på kustekosystem, samt effekter av andra hydrologiska förändringar på våtmarkssamhällen. Genom att använda prediktioner över framtida havsnivåer så kommer vi att härleda prediktioner för växters och artropoders utbredning och abundans längs Östersjöns kuster. Vi kommer även undersöka hur artinteraktioner kommer förändras på grund av förändringar i kust- och våtmarkssamhällens utbredning och konnektivitet.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: peter.hamback@su.se
Peters hemsida

 
  Hedlund, Johanna Doktorand

Effekter av klimatförändring på lövsångarens livshistoria, beteende och ekologi. Projektet är en tvärvetenskaplig studie om hur klimatförändringar kan påverka en vanlig och vittspridd flyttfågels fenologi, beteende och ekologi, samt om hur land-skapsförändringar påverkat lövsångarens utbredningsområde historiskt, hur de påverkar idag och kommer påverka i framtiden.

Zoologiska institutionen
e-post: johanna.hedlund@zoologi.su.se
 
 

Hellström, Peter Doktorand

Rovfåglars populationsdynamik och habitatval i relation till födotillgång och klimat.

Zoologiska institutionen
e-post: peter.hellstrom@zoologi.su.se

 
  Herrström, Anna Projektassistent

Ett klimatförändringsperspektiv på åtgärdsprogram för hotade arter.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: anna.herrstrom@su.se
 
  Honkakangas, Jessica Administration

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: jessica.honkakangas@su.se
 
 

Hylander, Kristoffer Docent

Refugiers roll för växters utbredning och anpassning när klimatet förändras.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: kristoffer.hylander@su.se
Kristoffers hemsida

 
 

Jakobsson, Sven Professor

Effekter av klimatförändring på livshistoria, ekologi och beteende. Igångsättande av långsiktiga fenologiska studier på Tovetorps forskningsstation.

Zoologiska institutionen, Tovetorps forskningsstation
e-post: sven.jakobsson@zoologi.su.se

 
 

Janz, Niklas Docent

Klimateffekter på fjärilars nischutnyttjande och anpassningar till värme.

Zoologiska institutionen
e-post: niklas.janz@zoologi.su.se
Niklas hemsida

 
 

Jaramillo, Fernando Doktorand

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se

 
 

Jarsjö, Jerker FD, Forskarassistent

Effekter av implementeringen av EU:s vattendirektiv för vattenförvaltning och näringsflöden i Norrströms avrinningsområde.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: jerker.jarsjo@natgeo.su.se
Jerkers hemsida

 
 

Johansson, Veronika Doktorand

Interaktioner mellan växter och svampar i förhållande till förvaltning.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: veronika.johansson@su.se


 
 

Karlsson, Bengt Professor

Insekters biodiversitet, fenologi och anpassningar i förhållande till klimatförändring.

Zoologiska institutionen
e-post: bengt.karlsson@zoologi.su.se
Bengts hemsida

 
  Karlsson, Johanna M Doktorand

Klimatförändringsscenarier.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: johanna.maard@natgeo.su.se
 
  Kininmonth, Stuart Postdoc

Hur sociala och ekologiska mönster förhåller sig till varandra - konsekvenser för gemensamt arbete inom resursförvaltningen.

Stockholm Resilience Centre
e-post: stuart.kininmonth@stockholmresilience.su.se
 
 

Kolb, Gundula FD, Postdoc

Klimatförändringseffekter på terrestra kustekosystem.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: gundula.kolb@su.se

 
  Kullberg, Cecilia FD, Docent

Fenologi hos växter och djur i förhållande till klimatförändringar.

Zoologiska institutionen
e-post: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
 
  Larsdotter Mellström, Helena Doktorand

Evolution av insekters livshistoria i föränderliga miljöer.

Zoologiska institutionen
e-post: helena.mellstrom@zoologi.su.se

 
 

Leimar, Olof Professor

Fenotypvariation och fenotypkontroll i variabla miljöer.


Zoologiska institutionen
e-post: olof.leimar@zoologi.su.se
Olles hemsida

 
  Le Vaillant, Maryline Postdoc

Effekter av klimatförändring på fjällekosystem.

Zoologiska institutionen
e-post: maryline.levaillant@zoologi.su.se
 
  Lindborg, Regina Docent

Min forskning inom Ekoklim är tvärvetenskaplig och fokuserar på biodiversitet och hur det länkar till ekosystemtjänster för skötsel av multifunktionella landskap, kopplat till förändringar av markanvändning och klimat.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Reginas hemsida
 
 

Lindgren, Jessica Doktorand

Små habitatområden i landskapet och deras värde för den biologiska mångfalden i intensivt brukade landskap.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: jessica.lindgren@natgeo.su.se


 
 

Lyon, Steve Docent

Hydrologisk och biogeokemisk flödesdynamik: Kopplade responser på klimatförändringar inom avrinningsområden på nordliga latutider.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: steve.lyon@natgeo.su.se
Steves hemsida

 
  Löwenborg, Kristin Doktorand

Reproduktionsbiologi hos reptiler i kalla klimat.


Zoologiska institutionen
e-post: kristin.lowenborg@zoologi.su.se
 
 

Marteinsdottir, Bryndis Doktorand

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: bryndis.marteinsdottir@su.se

 
 

Moor, Helen Doktorand

Klimatförändringseffekter på växtsamhället i våtmarker och ekosystemtjänster.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: helen.moor@su.se


 
 

Navarro Cano, Jose Antonio FD, Postdoc

Effekter av klimatförändring på värdväxtpreferenser hos Anthocharis cardamines längs en nord-sydlig gradient i Sverige.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Postdoc finansierad av Fundación Seneca

e-post: Jose-Antonio.Navarro@su.se

 
 

Norberg, Jon Professor

Stockholm Resilience Centre &Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: jon.norberg@stockholmresilience.su.se
Jons hemsida

 
 

Nykvist, Björn FLic, Forskare

Adaptiv förvaltning av socioekologiska system i relation till institutioner, social inlärning och socioekologiska minnen.

Stockholm Resilience Centre
e-post: bjorn.nyqvist@stockholmresilience.su.se
Björns hemsida

 
 

Nylin, Sören Professor

Fjärilats värdväxtanvändning och livshistorieanpassningar till säsongsmässighet och klimat.

Zoologiska institutionen
e-post: soren.nylin@zoologi.su.se
Sörens hemsida

 
 

Pasanen Mortensen, Marianne Doktorand

Antropogena effekter på däggdjurssamhällens struktur och ekosystemprocesser under 200 år: markanvändningshistoria, landskapsmönster och de stora rovdjurens utdöende.

Zoologiska institutionen
e-post: marianne.mortensen@zoologi.su.se

 
  Peterson, Garry FD, Forskare

Ekosystemtjänsters dynamik i socio-ekologiska landskap och regimskiften.

Stockholm Resilience Centre
e-post: garry.peterson@stockholmresilience.su.se
Garrys hemsida

 
  Plue, Jan FD, Postdoc

Konsekvenser av klimatförändring och habitatfragmentering på fröbanksdynamiken i gräsmarkssamhällen.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: jan.plue@natgeo.su.se
 
  Posledovich, Diana Doktorand

Klimatförändringseffekter på trofiska interaktioner.

Zoologiska institutionen
e-post: diana.posledovich@zoologi.su.se
 
 

Prieto, Carmen FD, Forskningsingenjör

Klimatförändringsscenarier.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: carmen.prieto@natgeo.su.se

 
 

Pyykönen, Markku GIS-tekniker

Stockholm Resilience Centre
e-post: markku.pyykonen@stockholmresilience.su.se

 
 

Queiroz, Cibele Doktorand

Stockholm Resilience Centre
e-post: Cibele.Queiroz@stockholmresilience.su.se

 
 

Ranara, Jeff Doktorand

Stockholm Resilience Centre
e-post: jeff.ranara@stockholmresilience.su.se

 
 

Rogberg, Peter FD, Forskare

Klimatförändringsscenarier.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: peter.rogberg@natgeo.su.se

 
 

Sandoval, Edson Postdoc

Användning av gammalt DNA, det vill säga DNA från prover som är hundratals till tusentals år gamla, för att undersöka i vilken utsträckning arter tidigare förändrat sin utbredning som svar på klimatförändringar.

Zoologiska institutionen & Naturhistoriska Riksmuseet
e-post: edson.sandoval@nrm.se


 
 

Schmalholz, Martin Doktorand

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: martin.schmalholz@su.se
Martins hemsida

 
 

Strandmark, Alma Doktorand

Följdeffekter av klimatrelaterade havsnivåförändringar på kustekosystem: växter och artropoder

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: alma.strandmark@su.se

 
 

Toftegaard, Tenna Doktorand

Klimatförändringseffekter på trofiska interaktioner: Hur påverkas fjärilars värdväxtnyttjande i tid och rum?

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
e-post: tenna.toftegaard@su.se

 
 

Tränk, Louise GIS-modeller

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post: louise.trank@natgeo.su.se

 
  Vercauteren, Nikki FD, Postdoc

Modellering av topografiinducerad variation i lufttemperatur.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post:
nikki.vercauteren@natgeo.su.se
Nikkis hemsida
 
  Verrot, Lucile Doktorand

Markvattenhaltens dynamik och modellering under klimatförändring och andra förändringar.

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeografi
e-post:
lucile.verrot@natgeo.su.se
 
 

Wheat, Chris Forskare

Säsongsanpassningar och livshistorieplasticitet.

Zoologiska institutionen
e-post: chris.wheat@zoologi.su.se

 
 

Wiklund, Christer Professor

Interaktioner mellan Aurorafjäril och dess korsblommiga värdväxter längs en latitudgradient.

Zoologiska institutionen
e-post: christer.wiklund@zoologi.su.se