Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer Publikation: Ambio Special Issue 2015 Forskare Kalendarium
 

Ekoklim fokuserar på fyra forskningsområden:

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används idag som en del i beslutsprocesser. Många vetenskapliga projekt världen över försöker också förbättra bevarandemålen genom att studera generering av ekosystemtjänster. Mycket av detta arbete fokuserar fortfarande på enstaka tjänster, t ex pollination, medan det är okänt hur generering av en tjänst påverkar andra tjänster, tex kolinlagring eller vattentillgång. Eftersom ekosystem kan generera flera tjänster samtidigt är det sannolikt att en viss ekologisk funktion påverkar fler än en tjänst. Hur dessa tjänster är sammankopplade i tid och rum är fortfarande okänt. Inom detta forskningsområde vill vi öka förståelsen kring hur olika tjänster i ett landskap är sammankopplade för att kunna öka synergier mellan tjänster och motveka negativa effekter.  

För att kunna utvärdera effekten av ett förändrat klimat på skötseln av ekosystemtjänster så behövs modeller som kopplar ihop drivkrafter och biodiversitet med en specifik tjänst. En sådan modell fokuserar på organismers egenskaper istället för taxonomisk identitet. Hur arters egenskaper fördelar sig inom ett organismsamhälle beror på evolutionära processer som naturlig selektion och artinteraktioner. Artegenskaper kan därför förändras genom drivkrafter som klimat och markanvändning. Genom att studera hur arters egenskaper förändras kan vi öka förståelsen för hur olika arter påverkas av olika drivkafter. 

Syften:

(i) Att utveckla modeller baserade på arters egenskaper för att förstå kopplingen mellan diversitet och ekosystemtjänster.
Ansvarig: Prof Jon Norberg

(ii) Att utvärdera hur olika ekosystemtjänster är sammankopplade för att säkra produktionen av ekosystemtjänster i landskapet. 
Ansvarig: Prof Garry Peterson

 

Ekosystemtjänster
Kontakt: Prof Jon Norberg
Systemekologiska institutionen