List of publications

Refereed

Alvaro Martinez Barrio, Sangeet Lamichhaney, Guangyi Fan, Nima Rafati, Mats Pettersson, He Zhang, Jacques Dainat, Diana Ekman, Marc Hoppner, Patric Jern, Marcel Martin, Björn Nystedt, Xin Liu, Wenbin Chen, Xinming Liang, Chengcheng Shi, Yuanyuan Fu, Kailong Ma, Xiao Zhan, Chungang Feng, Ulla Gustafson, Carl-Johan Rubin, Markus Sallman Almen, Martina Blass, Michele Casini, Arild Folkvord, Linda Laikre, Nils Ryman, Simon Ming-Yuen Lee, Xun Xu, Leif Andersson. 2016. The genetic basis for ecological adaptation of the Atlantic herring revealed by genome sequencing. eLIFE 5.