Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer Publikation: Ambio Special Issue 2015 Forskare Kalendarium
 

Ekoklim fokuserar på fyra forskningsområden:

Landskapsprocesser

Processer på landskapsskala är en bristfälligt undersökt länk i studier av globala förändringars effekter på arter. En av Ekoklims viktigaste uppgifter är att klargöra hur ett förändrat klimat kommer att påverka mängden och sammansättningen av arter och därigenom genereringen av viktiga ekosystemtjänster. Inom detta forskningsområde undersöker vi kopplingen mellan land- och vattenekosystem. Våtmarker är ett fokusområde där vi undersöker hur markanvändning och klimat, kopplat till vattenkvalitet och flöden, påverkar biodiversitet och ekosystemtjänster i landskapet. Vatten är globalt sett den viktigaste ekosystemtjänsten eftersom den genererar en mängd olika tjänster så som rent vatten, bevattningsmöjligheter och turistverksamhet. Dessa kan i sin tur påverkas negativt av industrier, jordbruk och skogsbruk. Förändringar i klimat, hydrologi och hydrokemi är därför direkt avgörande för människans vattenutnyttjande, men också indirekt relaterat till en mängd andra ekosystemtjänster.

Markanvändning är en viktig komponent för att förstå och tolka klimateffekter på biodiversitet och ekosystemtjänster. Naturliga och semi-naturliga miljöer i landskapet är ofta nyckelelement - de utgör en förutsättning för generering av mångfald och tjänster. Nyckelelementens fördelning och spridning i landskapet är central. Människans markanvändning påverkar en rad ekologiska processer som på sikt kan förändra hela ekosystem. Detta betyder att abiotiska processer så som förändringar i markanvändning och klimat styr många biotiska processer, som exempelvis spridning och konkurrens, varför dessa bör studeras samtidigt i samma system.

Syften

(i) Att utveckla tvärvetenskapliga koncept, databaser och modeller för att projecera interaktioner, effekter och återkopplingar av klimat, markanvändning hydro-biokemiska och ekologiska förändringar i landskapet.
Ansvarig: Prof Georgia Destouni

(ii) Att analysera effekter av historisk och nutida markanvändning på biologisk mångfald och kopplingen till generering av ekosystemtjänster.
Ansvarig: Docent Sara Cousins

(iii) Att utarbeta rekommendationer för skötsel och förvaltning av vatten och ekosystemtjänster från landskapskala till global skala.
Ansvarig: Prof Garry Peterson

 

Landskapsprocesser
Kontakt: Prof Georgia Destouni
Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi