Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer Publikation: Ambio Special Issue 2015 Forskare Kalendarium
 

Ekoklim fokuserar på fyra forskningsområden:

Biodiversitet

Klimatförändring och försämring av habitatkvalitet är två stora hot mot biologisk mångfald, och som en effekt av detta förutsäger flera modeller en kraftig ökning av utdöendetakten de kommande 100 åren. Hur olika arter reagerar beror på deras exponering och känslighet, vilket är en effekt av hur lätt de har att anpassa sig till förändringar.

Att förutsäga förändringar av mångfald är per definition mycket komplext, eftersom förändringar på populationsnivå är stark påverkade av processer på både individ, population och ekosystem nivå. Relationerna mellan arter i ett samhälle eller inom ett ekosystem varierar i tid och rum. Detta har skapat mönster i den geografiska dynamiken mellan arter, vilka kan vara svåra att förstå även i ett historiskt perspektiv. I detta kluster kommer vi att försöka förstå dessa samband genom att koppla samma olika forskningsområden så som landskapsekologi, trofiska interaktioner, samevolotuion och social-ekologiska system. 

Syften

(i) Att utveckla verktyg för att analysera kopplingen mellan miljöförändringar och populationers sårbarhet och hur detta kan implementeras i bevarandeplaner.
Ansvarig: Prof Johan Ehrlén

(ii) Att utveckla prediktioner för kopplingen mellan klimatförändring och habitatfragmentering.
Ansvarig: Prof Peter Hambäck

(iii) Att koppla samman förändringar i artsamhället med evolutionära konsekveneser vilket utgör basen för bevarandearbete på samhälls/ekosystemnivå, och för att kunna kvantifiera effekter av klimatförändringar på ekosystemtjänster så som pollination och biokontroll.
Ansvarig: Prof Olof Leimar

 

Biodiversitet
Kontakt: Prof Olof Leimar
Zoologiska institutionen