Motoriska synapser på flygmuskel hos bananfluga. Bilden visar endast två av de hundratals förgreningar som flygneuronen bildar över varje flygmuskel. Neuronet har färgats med fluorescerande antikroppar specifika för membranet (grönt) eller synapserna (rött, de speciella kontakytor över vilka nervcellen överför nervimpulsen till muskeln). Muskeln är ofärgat och syns därför inte på bilden, som togs med laser konfokalmikroskopi. Skalan visar 10 mikrometer (tusendelar av millimeter).

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Global biodiversity – Species on the verge of extinction or (re)creation

Watch Bodil Elmhagen (associate professor in Ecology at the Department of Zoology) discuss Global biodiversity on Crosstalks together with other leading experts in the field.

Personligheten påverkar tuppars sociala position

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden än andra. Forskare vid Zoologiska institutionen visar att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.